Inleiding

In december 2014 heeft een initiatiefgroep een voorstel gelanceerd om op het terrein van de Zorggroep, locatie Camillus te Roermond, een kaarsenkapel op te richten.

Missie, visie en strategie

Aangezien de hoogbouw van Camillus wordt afgebroken zal de dagkapel maar ook de grote zaal met de aangebouwde kerkruimte gaan verdwijnen. Daarnaast is de Roerhofkapel reeds afgebroken.

In de afgelopen jaren is gebleken, dat om allerhande redenen het kerkbezoek naar gemeenschappelijke liturgische vieringen langzaam terugloopt (vooral van bewoners van de afdelingen revalidatie en somatiek), maar dat het aantal individuele kerkbezoeken, zowel begeleid als onbegeleid, steeds toeneemt.

Meer en meer vragen bewoners, ook los van hun religieuze achtergrond, om een kaarsje te mogen branden, begeleid door een kort gesprek en eventuele stilte. Deze trend wordt op meer plaatsen bevestigd, niet alleen door bedevaartplaatsen maar ook  ‘gewone’ kerken nemen dit waar.

Doelstelling

Het oprichten, in stand houden en exploiteren van een kaarsenkapel op het terrein van het verpleeghuis Camillus te Roermond, als plaats van bezinning, troost, of bemoediging voor eenieder en ongeacht diens religieuze achtergrond, die daar behoefte aan heeft.

Strategie

Allereerst was het van belang om toestemming en medewerking te verkrijgen van de Zorggroep om op hun terrein een kaarsenkapel te bouwen.

Hiertoe zal een opstalrecht gevestigd gaan worden.

De Raad van bestuur van de Zorggroep heeft zich hierover gebogen en besloten om actief hieraan mee te werken.

Van de kant van de paters Camillianen (de buren van Camillus) heeft deze kloosterorde ingestemd om mee te werken aan deze kaarsenkapel door het aanbieden van de glas-in-lood ramen “Psalm 23” van Daan Wildschut uit de voormalige grote zaal van het inmiddels afgebroken hoofdgebouw van de Zorggroep.

De reden hiervan is vooral de inspirerende tekst welke is weergegeven in de ramen en de culturele en kunstzinnige waarde van deze ramen. En natuurlijk ook het hergebruik van glas-in-lood ramen in het algemeen.

Er zal een overeenkomst opgemaakt worden, aangezien de glas-in-lood ramen eigendom blijven van de orde van de Camillianen.

Huidige situatie / Activiteiten van de organisatie

De Stichting Kaarsenkapel Camillus is inmiddels opgericht: de inhoud van de statuten zijn in overleg met juridisch medewerker de heer mr. John Rutten van het Bisdom Roermond tot stand gekomen. Het Bisdom heeft deze jurist om niet ter beschikking gesteld.

De stichting Kaarsenkapel Camillus zal zorgen voor de verwerving  van de initiële stichtingskosten en het beheer, onderhoud en de jaarlijkse exploitatie.

De paters Camillianen staan financieel garant voor de kosten van de glas-in-lood-gevel;

De Zorggroep steunt en adviseert bij de uitvoering, prijsonderhandelingen en bouw van de kapel.

De Zorggroep zal ten behoeve van de initiële investering de Stichting Deltahoven vragen voor een bijdrage   van € 7.500.

De plek van de te bouwen kapel is door de gemeente Roermond goedgekeurd.

De Stichting Kaarsenkapel Camillus is de opdrachtgever voor de bouw;

De Duitse Stichting “Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jh. e.V.” in de persoon van Dr. Phil. Dpl.Ing. Annette Jansen-Winkeln te Mönchengladbach in Duitsland heeft advies uitgebracht t.a.v. het hergebruik en plaatsing van de glas-in-lood ramen.

Het ontwerp van de kapel  nadert nu zijn voltooïng;

De locatiebepaling is gerealiseerd en vastgesteld.

Aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Roermond in samenspraak met de heer Theo Knops van de Zorggroep.

Een website is opgezet,  maar wordt nog verder uitgebreid.

Een sponsor- en wervingsprogramma wordt uitgewerkt.

Aannemer is de firma Raedts Bouwbedrijf te Venray ( de heer Dick Derks).

Voor het glas-in-lood paneel zorgt de firma Buys Glashandel uit Stramproy.

Organisatie

Bij notariële akte verleden voor notariskantoor Roerdalen is op 29 augustus 2018 opgericht “Stichting Kaarsenkapel Camillus”, gevestigd te Roermond:

Borgeind 48

6041 AP Roermond

E-mail: contact@kaarsenkapel.nl

Website: www.kaarsenkapel.nl

T: 0475 – 33 65 44

Kamer van Koophandel ingeschreven op 5 september 2018 onder nummer 72457821

Bankrekening: NL 33 RABO 0334 2054 92

ANBI:  aanvraag in behandeling.

Bestuur

* Inge Leurs-Vonck, voorzitter (voormalig hoofd activiteitenbegeleiding van Camillus)

* Riet Konings-Aben, secretaris/penningmeester (oud stagiaire Geestelijke Verzorging bij   Camillus en vrijwilliger bij Camillus)

* Gerard Sars, lid (geestelijk verzorger bij de Zorggroep)

* Alex Velthuis, lid (namens de orde van de Camillianen)

* John Crijns, lid (namens RK Rectoraat OLV Tenhemelopneming/Parochie v.h. H. Jozef).

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Werknemers

De organisatie heeft geen medewerkers in loondienst, maar gaat gebruikmaken van vrijwilligers en commissies.

Inmiddels is er al een Comité van aanbeveling en bestaat uit de volgende personen:

* Mw. Ds. Judith van den Berg-Meelis, predikant te Roermond,

* Rector Karel Weerkamp, rector rectoraat OLV Tenhemelopneming en Parochie v.d. H. Jozef,

* Mw. Miep Kaiser, voormalig lid Raad van toezicht Camillus,

* Pater Paul Schreur, Camillianen te Roermond,

* Mw. Marianne Smitsmans, wethouder van Roermond,

* Mw. Suzan Seegers, zangeres/actrice, buurtbewoonster met oude wortels in Camillus.

Er wordt ook gedacht om een Comité van belanghebbenden op te richten. Het doel hiervan is om te zorgen voor lokale betrokkenheid van de bewoners en medewerkers en buurtbewoners.

Vrijwilligers voor het dagelijks toezicht en onderhoud:

* de heer Marcel Cremers

* de heer Sjra Bongaerts.

Financiën

Verwezen wordt naar het t.z.t. samen te stellen jaarverslag.

Het werven van gelden

Om dit project – begroot op € 90.000 – te kunnen realiseren en de gestelde doelen te kunnen behalen is een begrotings- en dekkingsplan opgesteld. Zie begroting.

Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft momenteel nog geen vermogen om dit project te kunnen financieren en voor de jaarlijkse exploitatie m.u.v. een ontvangen voorschot van de Stichting Deltahoven en een aantal giften. Deze financiële middelen wordt gebruikt voor de aanloopkosten.

J. Crijns,  27-5-2019 R. Konings 26-8-2019